20 Ocak 2018
  • Samsun10°C
  • Ankara5°C
  • İstanbul12°C

“SEN EVVEL HAKK’A DAYAN”, “ARKANA BAKMA-YÜRÜ!..”

Ali Kayıkçı

26 Aralık 2017 Salı 11:07

*  “İşte onlardır o kefere-i fecere (kâfirler, fâcirler).” (Kur’ân-ı Kerîm; Abese Sûresi, âyet 42)
*  “Ey Resûlüm! O kâfir olan Yahûdîlere de ki: Siz muhakkak mağlûp olacaksınız ve toplanıp Cehennem’e sürükleneceksiniz, O Cehennem, ne kötü bir karargâhtır.”,  “Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.” ,  “İçinizden iyi ve yararlı olana dâvet eden,  doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.”,  “Siz Müslümanlar; insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz, doğru olanı emreder, eğri olandan insanları sakındırırsınız.”, “Ey îmân edenler! Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarlından taşmakta…” , “(Ey Müminler!) Allahü teâlâya ve Resûlüne (emrettiklerine) itâat edin ki, merhamet olunasınız. Rabbinizden mağfiret istemeye ve Cennet’e girmeye koşunuz. Bunun için çalışınız! Cennet’in büyüklüğü, gökler ve yer küresi kadardır…” , “Onlardan korkmayın, benden korkun; eğer mü’min iseniz!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Al-i İmrân Sûresi, âyet 12, 100, 104, 110,  118, 132-133, 175)
*  “Onlar, Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise nûrunu tamamlayacaktır, isterse kâfirler hoşlanmasınlar.” (Kur’ân-ı Kerîm; Saff Sûresi, âyet 8)
*  “Allah’ın lâneti, zâlimler üstüne olsun!.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 44’den)
  *  “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.”,  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..”, “Kâfirler, Allahü teâlânın emirleri ile Peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyorlar. Îman ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onların hepsi kâfirdir. Kâfirlerin hepsine Cehennem azâbını, çok acı azâbları hazırladık.”, “Muhakkak Allah, (…) zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi,  âyet 104,  105,  150-151, 168)
*   “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”,  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120, 251’den)
*  “Kâfirlerle beraber olma!” (Kur’ân-ı Kerîm;  Hûd Sûresi,  âyet 42’den)
*  “…sakın kâfirlere yardımcı olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 86’dan) 
*  “Ancak müminler kardeştir. O hâlde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, esirgenesiniz. “ (Kur’ân-ı Kerîm; Hücurat Sûresi, âyet 10)
*  “Ey îmân edenler! Eğer küfrü îmâna tercih ediyorlarsa, babalarınızı, kardeşlerinizi (bile) velî (dost) edinmeyin! Sizlerden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.”, “Yahudiler Üzeyr’e, Hıristiyanlar da Îsâ’ya Allah’ın oğlu dediler. Daha önce kâfir olmuş kişilerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Tevbe Sûresi, âyet 23, 30)
*  “Mü’minlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allahü teâlâya verdikleri sözde sadâkat gösterdiler. Onlardan bâzıları şehîd oluncaya kadar çarpışacağına dair verdiği sözü yerine getirdi (şehîd oldu). Kimisi de şehîd olmayı bekliyor. Onlar, verdikleri sözü asla değiştirmediler.” (Kur’ân-ı Kerîm; Ahzâb Sûresi, âyet 23)
*  “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”, “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.”, “Suçluyu barındıran kimseye Allahü Teâlâ lânet etmiştir.”, “Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır.”,  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder”, “İbâdetlerin efdali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kâfirleri, kâfir oldukları için sevmemektir.”, “Îmân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek mânâda îmân etmiş olamazsınız!”, “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.” , “Allah’ın düşmanlarına siz de düşman olunuz!  Ve Allah yolunda nasıl cihâd etmeniz gerekiyorsa o şekilde cihâd ediniz. O sizi seçti ve size Müslüman adını O verdi.”, “İnsan, dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”, “Kim kendini bir kavme benzetirse, onlardandır”,  “Allah’ım!.. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma!”,  “Ey Ashâbım! Sayıları az olan kişilere, düşmanla çarpışmak güç gelir. Eğer onlar, sebât ve gayret gösterirlerse, Allahü teâlâ onları ferahlığa erdirir. Çünkü Allahü teâlâ, kendisine itâat edenlerle beraberdir. Allahü teâlânın size vaad ettiği mükâfatı isteyiniz.”,  “Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve îtibâr var. İnsan korkmakla kaderden kurtulamaz.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*  “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın!.. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..” (Şeyh Edebali’nin Orhan Gâzi’ye Vâsiyetinden)
*  “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır. (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*   “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*   “İnkârı mümkün olmayan gerçek, şu anda Hıristiyan Batı dünyası ve diğer Türkiye düşmanları, Siyonizm’in emrinde 17. Haçlı Seferini başlatmıştır. ” (Mustafa Necati Özfatura-Türkiye Gazetesi; 28.04.2017, s. 14)
*   “Avrupa; İslâm’ın güçlenmesinden korktuğu için Erdoğan’ı düşman ilân etti. Türklere tavsiyem, sadece önünüze bakın. Bunları ancak bu şekilde yenebiliriz. Müslüman halklar, Türkiye’yi savunuyor. Gerçek İslâm’a dönelim. Allah’a tevekkül edelim!”” (Prof. Dr. Ali Muhittin Karadağı-Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri; Türkiye Gazetesi-28.04.2017, s. 14)
*  “(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Ezilen Müslümanların koruyucusu…” (Fransız Le Monde Dergisi)
*  “Geçmişte yapılageldiği gibi, ‘otur’ denildiğinde otursak, ‘sus’ denildiğinde sussak, ‘ver’ denildiğinde versek, ‘al’ denildiğinde alsak; inanın bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Ama biz; şu veya bu gücün ne dediğine değil, sâdece ve sâdece Cenâb-ı Allah’ın ne dediğine baktık. Türk milleti olarak daha dünyâya son sözümüzü söylemedik.”, “Kalple buğzetmekten, dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşâ’Allah, en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık.”, “Kudüs üzerinden, tüm Orta Doğu’yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. İlk adımları attık; inşâ’Allah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz; Kudüs giderse Medine’yi koruyamayız. Medine giderse Mekke’yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe’yi kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek, İstanbul demektir; İslamamad demektir, Jakarta demektir. Medine demek; Kahire demektir,  Şam demek, Bağdat demektir. Kâbe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, nâmusu, haysiyeti, varlık gâyesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah’ın emrine ve ecdâdın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız.” (CB R. T. Erdoğan-Türkiye Gazetesi; 21.12.2017, s. 14)
*  “Başbakan Yıldırım, ‘BMGK’daki oylamada 14 Güvenlik Konseyi üyesinin yanında Amerika yalnız kalmış ve son çare olarak Amerika aleyhine oy verecekleri tehdit edecek noktaya kadar gelmişlerdir.’ dedi.” (Basın-22.12.2017)
*   “İnkârı mümkün olmayan gerçek, şu anda Hıristiyan Batı dünyası ve diğer Türkiye düşmanları, Siyonizm’in emrinde 17. Haçlı Seferini başlatmıştır. ” (Mustafa Necati Özfatura-Türkiye Gazetesi; 28.04.2017, s. 14)
*  “Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
* “Kimi zaman, ciltler dolusu kitabın yapamadığını bir şiir yapar.” (Namık Kemâl Zeybek-Kültür E. Bakanı) 
*  “Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”, “Bayraktan alırdı mücahidler hız/Unutana yine hâtırlatırız:/Zemin kan kırmızı, ay-yıldızı ak/O mübârek bayrak, işte bu bayrak!”   (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14; 25.10.2017, s. 12)
*  “Bizce şiir, mutlak hakîkatı arama işidir… Mutlak hakîkat Allah’tır… Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolundan arama işidir… Şiir, türlü tecelli yoluyla Allah’tan gelir ve bütün bu perdeleri devirerek Allah’a yol açmaya doğru gider…”  (Necip Fâzıl Kısakürek-Çile)
*  “Şiiri olmayan bir dâvânın, başarı şansı yoktur.” (Suphi Saatçi-Kerkük Güldestesi)
*   “Tükürün Ehl-i Salibin o hayâsız yüzüne/Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!” (Mehmet Âkif-30.01.1913),  “Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar/Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”,  (M. Âkif Ersoy-Safahat)
*  “Bir ülkenin en büyük gücü; tankı, topu, tüfeği değil, îmânlı evlâtlarıdır.”   (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-54. Hükûmet Başbakanı) 
*   “Geçmiş, geleceğin malzemesidir.” (Cemil Meriç)
*  “Allah, şiiri hak yolunda kullananlardan râzı olsun!” (Prof. Dr. Cevat Akşit-Millî Gazete; 27.04.2017, s. 9)  

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere; bir “Yahudi’nin Kayınpederi” ve de “Başkan”lıkta “ABD’nin Son Sergerderi” olan “Trump Efendi”, 6 Aralık günü göstere-göstere “Kudüs Kararı”nı imzalamış, 13 Aralık’ta “(İİT)İslâm İşbirliği Teşkilâtı”nın aldığı “Ret Kararı”yla “Sn. Cumhurbaşkanımızdan bir Osmanlı tokadı” yemiş, bunu “(GK)Güvenlik Konseyi”nin “15’te 14’lük” 2’nci bir “Ret Kararı” takip etmiş, ardından da 21 Aralık tarihinde “(BMGK) Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı” ile bu “Siyon Çömezi”, dünyâ kamuoyu nezdinde âdeta “turp”tan “şalgam”lığa, sonrasında da “hıyar”lıktan “şalaklığa” tenzil-i rütbe ede-ede düşüvermiştir…
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =    
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Trump’un sabrı taşmış”;
“Atıp-tutma” başlamış, “Hot-zot Devri” açıldı; 
“Eceli gelen köpek”, o “duvara” yaklaşmış;
“BOP Plânı” gizliydi, içinden “b…k” saçıldı; 
“GK Ufku” kapkara, “15-14” aklaşmış!.. 

“6 Aralık” malûm, “Trump” bir “imza” attı;
“İslâm Ülkeleri”ni, bir-bir “Siyon’a” sattı; 
“Suûd”, “Mısır”, “BAE”; kendi safına kattı!..
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
Bizler “sabır ettikçe, sabır taşı” çatlattı!..

“Bayan Niki” havlamış, “sabır taşıyor” demiş; 
“Evangelist” adına, gördünüz bak “halt” yemiş; 
Sözleri “üçgen-üçgen”, “BM”de sendelemiş!..
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
“5-5-5” gidiyorken, “4’ler” “1”i elemiş!..

Şu “Terör Devleti”ne, bu “arka çıkmalar” ne?!
“Suûd” ile “Kıptî”yi, “taktın peşine” yine; 
“Asrın Firavun’usun, çok güvenme füzene!..
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
Sanma bu “kuru mesaj”, “haykıran var yüzüne!..”
 
“İngiltere”, “Rusya”, “Çin”; ve bir de “Fransa” var; 
“BM’nin 5 Atlısı”, “ABD”yle bir duvar; 
“Yüz 88 ülke”, “adâlete” mi sığar?!..
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
“Silkin ey Hakk Cephesi, kâinatı bi uyar!..”

Elindeki “Kur’ân’ın, hükümlerini duyur”; 
Bak “Kimin gözü açık, kim sağır kulak uyur”;
“Hak-adâlet arayan: İşte İslâm-gel buyur!..”
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
Kur “İslâm BM’sini, Osmanlı’ca sağlam dur!..”

“Sen evvel Hakk’a dayan, arkana bakma yürü!”;
“Gök Ehli” seninledir, sanma yalnız “Engürü!”;
“Şeytânlaşmış İnsanlar, varsın olsun bir sürü!..”
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
Ha “Fino” ha “Çomar”mış, ürü ey “kelpler ürü!..”

“Para”n bir “kâğıt” senin, “askerlerin hep Yanki”;
“Füller” yazıp çizse de, “Erdoğan yıldız” sanki 
“15”te “14” çıktı, “yüzün neydi” o anki?!..
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
“Güç-kuvvet” hepsi sende, yeter hakka dayan ki!..

“Hakk’a dayanan kul”a, “Rabbinden kuvvet” gelir; 
İster “öfkelen-çıldır”, istersen “kökten delir”;
“Asrî Firavun” olsa, “hakkından Mûsâ gelir!..”
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
“İslâm’ın BM’sinden”, “Hak-Adâlet” yükselir!..

“9 Evet”e karşı, “Yüz 28 Hayır”;
“Turp” musun Sen “Şalgam” mı, yolun sonu hep “bayır”;
“İsrail” desteğinle, “yanarsın cayır-cayır!..”
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
Binmiş bir alâmete, Mevlâm mazlumu kayır!..

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “Şaşkalozlar” hep duysun:
“En Baba Anayasa”, “herkes Kur’ân’a uysun!..”
“Tel-Aviv” sinsi düşman, kazar “kin”in kuyusun!..
Duydun mu “Ehl-i Dünyâ”, “Coni”nin sabrı taşmış”;
“Eceli gelen köpek”, o “duvara” yaklaşmış!..

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.